ඇතුල් වන්න ලියාපදිංචි වන්න
ද්‍රව දෝෂය (කොටස් / ස්ථිතික-එකතුව.විවිධ රේඛාව 74): අභ්‍යන්තර
×
නවක සාදරයෙන් පිළිගනිමු